კომპანია "კიბერ მარკეტინგი" ანხორციელებს სარეკლამო და საინფორმაციო SMS-ების დაგზავნას.
 საქართველოს მოქმედი პერსონალური მონაცემთა კანონის საფუძველზე ყველა სარეკლამო შინაარსის SMS-ებს აუცილებლად თან უნდა ერთვოდეს გამოწერის გაუქმების მექანიზმი.
 ჩვენი პლატფორმიდან WWW.SENDER.GE გაგზავნილი ყველა SMS ითვლება სარეკლამო შინაარსის მქონე SMS-ად, შესაბამისაად სისტემა ავტომატურად ანიჭებს ყველა SMS-ს გამოწერის გაუქმების მექანიზმს,რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად:
No26To90775
 აღნიშუნლი მექანიზმის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭიროა:

1. მომხმარებელს მობილური ნომერი იყოს აქტიური.
2. ციფრი 26 (კომპანია giorgi-ს იდენთფიკატორი) გამოაგზავნოს 90775 (მოკლე ნომერიზე), წარმატებით გამოგზავნის შემთხვევაში და სერვისის გათიშვის შემთხვევაში მომხმარებელს დაუბრუნდება პასუხი SMS-ის სახით 90775 ნომრიდან გაუქმებასთან დაკავშირებით.
3. თუ განმეორებით მოხდება გაუქმების მცდელობა, SMS-ად დაბრუნდება პირველი წარმატებული გაუქმების თარიღი .

განმარტება:
გამოწერის გაუქმების მექანიზმში იდენთიფიკატორი მუდმივად ცვალებადია და შეესაბამება პარტნიორ კომპანიას.
ნაჩვენებ მაგალითში No26To91043 იდენთიფიკატორი 26 განსაზღვრავს სმსის გამომგზავნ პარტნიორ კომპანიას.

თუ მომხმარებელს სურვილია აქვს ყველანაირი სარეკლამო თუ საინფორმაციო სმს-ების გაუქმების ასეთ შემთხვევაში ზემოთ მოყვანილი ინსტრუქციის მიხედვით მომხმარებელი აგზავნის ციფრს 90775 ნომერზე 90775.